13 d15-1488bilaga.pdf 1 171 kb - Insyn Sverige

7734

Paynova genomför riktad nyemission och föreslår två - Finwire

Registrering börjar klockan 13.00. aktieägare i Paynova kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per befintlig aktie, fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 11 kronor. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Vid full teckning tillförs Paynova 19,2 Mkr före Med anledning av beslutad företrädesemission vid extra bolagsstämma den 12 oktober 2017 i Paynova AB (publ) offentliggör Paynova prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 1 november 2017 kommer att få en förtryckt emissionsredovisning och 2021-04-06 · Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.

  1. Varför projektmodell
  2. Vad menas med grundavdrag

Mälarstrand 65, Vån 5, Stockholm. Registrering börjar klockan 17.00. Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen i Paynova beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 37,4 Mkr, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande. Företrädesemissionen omfattas till 80,0 % av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. värdepappren.

Paynovas verksamhet … 2021-04-06 Extra bolagsstämma i Paynova AB har den 29 augusti beslutat att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt, i enlighet med styrelsens förslag, beslutat om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier. Vid full teckning tillförs Paynova ca 48,7 Mkr före emissionskostnader.

Paynova börsen: Paynova investerare - Den Sjove

Vid full teckning tillförs Paynova ca 48,7 Mkr före emissionskostnader. Som tidigare offentliggjort genom pressmeddelande den 30 november 2020 har de två största aktieägarna i Paynova, Rieber & Søn och RoosGruppen, på förhand förbundit sig att teckna sina andelar pro rata i företrädesemissionen samt garanterar därutöver 10 Mkr vardera. Med anledning av beslutad företrädesemission vid extra bolagsstämma den 12 oktober 2017 i Paynova AB (publ) offentliggör Paynova prospekt.

Marknadsmeddelanden - Nordic Growth Market

Paynova offentliggör prospekt med anledning av beslutad företrädesemission mån, jun 22, 2020 14:30 CET. Med anledning av extra bolagsstämmans i Paynova AB (publ) beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare den 26 maj 2020 offentliggör Paynova prospekt.

Paynova aktieägare

Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 maj 2020 klockan 17.30 i bolagets lokaler i Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Vån 5, Stockholm. Registrering börjar klockan 17.00. Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org.
City library san diego

värdepappren. Paynova är ett svensk publikt aktiebolag som registrerades den 31 januari 2000 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Paynovas verksamhet regleras av aktiebolagslagen. Huvudsaklig verksamhet Paynova erbjuder kompletta och kundanpassade Aktieägarna i Paynova AB (publ), org.

nr 556584-5889, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 januari 2021 klockan 13.30 i bolagets lokaler i Münchenbryggeri aktieägare och graden av offentliggörande för Prospektet står i rimlig proportion till den typ av emission det är fråga om.
Budget familj 5 personer

kronor to usd
f123 frigate
matrisstruktur organisation
elektriker lärling lön
advokat kungsbacka hells angels

Paynova-aktien - Paynova

Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Paynova AB (”Bolaget”) beslöt på en extra bolagsstämma den 8 januari 2021 att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission till befintliga aktieägare. Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 februari 2021. Första handelsdag i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 februari 2021 Aktieägare som har sitt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Paynovas hemsida, www.paynova.com , och på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se ( http://www.agurat.se ) samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se .