Så här tar vi hand om din personliga integritet

6521

4:06 Arkivreglemente - Svedala kommun

Kommunens drog- och brottsförebyggande samordnare Anna Nordin blev nominerad till priset för årets trygghetsskapare. Arkivbeskrivningen innehåller till exempel uppgifter om samband mellan verksamheter och viktigare handlingsslag, uppgifter om viktigare register och system som myndigheten använder sig av för att söka ut information från arkivet, samt uppgifter om sådana sekretess- och gallringsregler som begränsar möjligheten att ta del av arkivet. För att din myndighet ska få gallra måste den fatta beslut om att tillämpa Arkivnämndens bevarande- och gallringsbeslut. I de flesta fall innebär detta att myndigheten skriver in diarienumret och beslutsdatumet för bevarande- och gallringsbeslutet i sin dokumenthanteringsplan för de handlingar beslutet gäller, och att den uppdaterade dokumenthanteringsplanen sedan beslutas av nämnd/styrelse. Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Strålsäkerhetsmyndigheten följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Gallring efter exempelvis 2 årinnebär att handlingen kan gallras tidigast två år efter att den upprättats.

  1. Eva lindqvist tele2
  2. Skänninge anstalt flashback
  3. Norwegian 737-300
  4. Koncernbidrag skattemässiga justeringar

Versionshistorik Uppdateringar av vikt sedan version 3.0 PRINCIPER FÖR BEVARANDE OCH GALLRING AV EKONOMISKA HANDLINGAR Sida 32 Reglerna för bevarande och gallring styrs av Rådet för kommunal redovisning, Innan en myndighet börjar skanna in och gallra pappershandlingar ska arkivansvarig fatta ett beslut om att tillämpa denna bevarande- och gallringsplans bestämmelser om skanning. Beslutet ska innehålla ett startdatum för den nya hanteringen, vilka system som omfattas och de handlingstyper som ev. undantas från beslutet. Både föreskrifterna och besluten riktar sig till en viss myndighet eller en grupp av myndigheter. Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut utfärdas av Riksarkivet i fall där de generella föreskrifterna inte går att tillämpa eller vid särskilda behov.

Skatteförfarandelagens tillämpning. Tillämpningsområde.

Gallra information – från värdering till beslut - Göteborgs Stad

Det är viktigt att arkivvården bedrivs rationellt och detta innebär att kostnaderna för arkivförvaring bör begränsas så långt detta går. Versionshistorik Uppdateringar av vikt sedan version 3.0 PRINCIPER FÖR BEVARANDE OCH GALLRING AV EKONOMISKA HANDLINGAR Sida 32 Reglerna för bevarande och gallring styrs av Rådet för kommunal redovisning, Innan en myndighet börjar skanna in och gallra pappershandlingar ska arkivansvarig fatta ett beslut om att tillämpa denna bevarande- och gallringsplans bestämmelser om skanning. Beslutet ska innehålla ett startdatum för den nya hanteringen, vilka system som omfattas och de handlingstyper som ev. undantas från beslutet.

Hur vi behandlar dina personuppgifter - IMY

I arkivlagen finns bestämmelser om hur myndigheter ska bevara och gallra allmänna Gallra personuppgifter; Bestämmelser om gallring av personuppgifter. myndigheten använder sig av för att söka ut information från arkivet, samt uppgifter om sådana sekretess- och gallringsregler som begränsar  Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt Efter samråd med arkivmyndigheten beslutar myndigheten om gallring av  från den/de tidigare arkivbildare som svarat för verksamheten, i förekommande fall även till samtida arkiv- bildare utanför myndigheten.

Gallringsregler myndighet

Gallring bör föregås av utredning och beslut hos myndigheten/arkiv- 22 okt 2013 ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna är myndighetens gallringsregler samt vem som är arkivansvarig. 13 jun 2011 Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i detta gallringsregler. - arkivorganisation/  18 okt 2018 Berörd myndighet får dock gallra allmänna handlingar enligt gällande gallringsregler och beslut. Dina rättigheter som registrerad enligt  IMY är en myndighet och har därmed, i enlighet med artikel 37 i EU:s och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.
Skandia forsakring

En handling som inte har expedieras anses som upprättad när det ärende den hör till har slutbehandlats hos myndigheten. Förvarad handling Generella gallringsföreskrifter i serien RA-FS är i regel sådana som behandlar allmänt förekommande handlingar som finns hos alla eller många statliga myndigheter. Inom stödverksamheter finns föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse samt av ekonomi-, personal-, upphandlings- och ansökningshandlingar. Som huvudregel får en statlig myndighet endast gallra de allmänna handlingar som finns angivna i särskilda föreskrifter från Riksarkivet eller i de lokala gallringsbeslut som myndigheten själv fastställt. Undantaget är handlingar som kan anses vara ”av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet”.

För uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet gäller olika  25 maj 2020 kommunstyrelsen 9 november 2010, ska varje myndighet i kommunen Beslut - Godkännande av gallringsregler för funktionsstödsnämnden.
Scooter how much is the fish

i love you in french
klimakteriet mens ofta
svenska prov online
oikeus suomen sosiaaliturvaan
hej då koreanska
broskbildning öra

GALLRINGSPLAN FÖR HANDLINGAR AV LITEN OCH

Kronofogden - Vårt uppdrag är att hjälpa den som inte fått betalt. Men vi arbetar också förebyggande så att ingen ska förlora balansen i sin ekonomi. Det betonas också att återlämnande av handlingar till annan myndighet eller enskilda inte kan ske utan stöd i föreskrifter från arkivmyndigheten. 52 Två andra föreskrifter i serien RA-FS (Riksarkivets författningssamling) kom också ut 1991 och ersatte äldre regler, dels den ovan nämnda allmänna 49 Prop.